Cyng. Ioan Thomas - Menai, Caernarfon

Mae Ioan Thomas yn Gynghorydd Sir Plaid Cymru yn ardal Menai, Caernarfon

Cyng. Ioan ThomasEnw: Ioan Thomas Oed: 58

Ymhle cawsoch eich geni?

Ym mhentre bach Pwll yn agos i Lanelli.

Ymhle ydych chi’n byw?

Yng Nghae Gwyn, stad tai ar gyrion tref Caernarfon.

Oes gennych chi deulu a dywedwch ychydig am eich cefndir?

Dwi’n briod â Siân ac yn dad i dri o blant sef Mathew, Steffan a Catrin. Mae’r tri wedi bod i brifysgolion yng Nghymru ac wedi dod yn ôl i fyw a gweithio’n lleol yng Nghaernarfon. Mae un yn Swyddog Gyrfaoedd, un yn Rheolwr Marchnata a’r llall yn Fferyllydd. Dwi’n daid i ddau o wyrion sef plant bach Steffan sef Jamie sy’n 4 a Lois sy’n 2 oed. Dwi’n Rheolwr Gyfarwyddwr Cwmni Cofi Roc a chyn ymddeol yn gynnar bum yn Uwch Dirfesurwr i’r Arolwg Ordnans. Deuthum i fyw i’r gogledd wedi derbyn fy swydd gyntaf bron i 35 mlynedd yn ôl.

Beth ydych chi’n ei hoffi fwyaf am fod yn Gynghorydd Sir?

Mae bod o gymorth i etholwyr i ddatrys problemau yn rhoi boddhad mawr i mi. Mae’r Ward dwi’n ei chynrychioli sef Ward Menai yr ail Ward fwyaf yng Ngwynedd. Enghraifft o’r math o beth sy’n rhoi boddhad i mi yw pwyso am safle bws newydd ar Ffordd Bethel, Caernarfon. Roedd galw gan bobl hŷn i’r bws stopio yma, i wneud bywyd yn rhwyddach iddynt, ac mi es i ar ôl y peth gyda’r awdurdodau. Dwi’n credu bod sicrhau’r safle bws yma wedi bod o fudd mawr i bobl fregus yr ardal.

Mae ceisio dylanwadu ar gyfeiriad y Cyngor yn rhan bwysig o’m gwaith hefyd. Un o’r sgwarnogod rydw i ar ei ôl ar y funud yw sicrhau bod swyddi cyhoeddus yn aros yng Nghaernarfon. Yn fy marn i, mae angen un lleoliad gweinyddol gref i awdurdod lleol, a Chaernarfon ddylai’r dref honno barhau i fod. Mae llawer o symud swyddi wedi bod dros y misoedd a’r blynyddoedd diwethaf, o Gaernarfon i Bwllheli, Penrhyndeudraeth, Cyffordd Llandudno ac ati, felly dwi’n credu bod angen diwedd i’r symud nawr.

Beth ydych chi’n ei gasáu fwyaf am fod yn Gynghorydd Sir?

Mae na gryn rwystredigaeth ar adegau i gael rhai swyddogion i weithredu ac maen nhw’n barod iawn i basio’r byc! Mae diffyg presenoldeb Cynghorwyr mewn pwyllgorau yn fy ngwneud yn flin iawn hefyd oherwydd fod y rhain yn hawlio’r un lwfansau a’r gweddill ond yn amharod i weithredu a sicrhau eu cyfrifoldebau’n llawn. Peth arall sy’n fy mlino yw’r diffyg symud mlaen gyda phroblemau parcio ar y Maes. Ers i’r system newydd o wneud y Maes yn lleoliad sy’n rhoi blaenoriaeth i gerddwyr yn hytrach na cherbydau ddod i rym rai blynyddoedd yn ôl, mae diffyg cysondeb mawr wrth reoli’r system. Mae hyn yn fy ngwneud i a phobl eraill y dref yn flin, oherwydd rhaid plismona’r system yn gyson ac nid cosbi perchnogion ceir am barcio yno un diwrnod a rhoi rhwydd hynt iddynt barcio yno’r diwrnod canlynol. Dwi’n parhau yn fy ymdrech i gael system deg a chyson.

Beth yw eich camp fwyaf ers cael eich ethol yn Gynghorydd Sir?

Dwi’n falch iawn mod i wedi llwyddo i weithredu llawer o geisiadau etholwyr yn dilyn fy ethol i’r Cyngor. Rhai enghreifftiau o’r gwaith rydw i wedi llwyddo i helpu pobl â nhw yw gosod llinellau melyn ar strydoedd yn ardaloedd Ael y Garth a Lôn Ddewi, holi am ddatblygu cynlluniau i liniaru trafferthion traffig wrth gyffyrdd, holi am safle bws ychwanegol ar Ffordd Bethel, gwella llwybrau cyhoeddus Ala Las gan bod yr wyneb yn anwastad, sicrhau lleoliad croesi diogel wrth Feddygfa Hafan Menai, Doc Fictoria. Cynllun arall rydw i a’r Cynghorydd Tref Alun Roberts gyda help trigolion yn gweithio arno yw clirio Parc Twtil. Mae criw ohonom yn dod at ein gilydd yn achlysurol i godi llanast ac ysbwriel ac i dwtio’r ardal - mae’n waith sy’n dod a boddhad mawr i ni.

Pwy yw eich arwr / arwres?

Yr hyfforddwr rygbi a chenedlaetholwr, Carwyn James ar lefel cenedlaethol, ac yn lleol Syr Llewelyn Turner a wnaith cymaint i dref Caernarfon.

Beth yw eich atgof plentyn hapusaf?

Dwi’n cofio mynd i wylio gemau rygbi ar Barc y Strade pan roedd tîm Llanelli’n dîm da iawn! Roedd hi’n amser hapus iawn.

Beth yw eich ofn mwyaf?

Colli fy ffôn! Dwi’n defnyddio’r ffôn fel dyddiadur felly mi fyddwn ni ar goll am dipyn!

Pa sgwarnog ydych chi ar ei ôl ar y funud?

Dwi’n ceisio sicrhau cadw gymaint o swyddi’r Cyngor yng Nghaernarfon - dyma fy mlaenoriaeth ar y funud. Dwi hefyd yn cydweithio gyda thrigolion Twtil i ddatrys problem o ymddygiad gwrthgymdeithasol ym Mharc Twtil. Yn yr un ardal rydw i hefyd yn gweithio gyda swyddogion y Cyngor i geisio lliniaru problemau parcio i drigolion lleol. Mae sicrhau dyfodol siopau a masnachwyr y Dref hefyd yn bwysig iawn i mi.