Newyddion

10/01/2018  Profiadau gwleidydd ifanc ym Malaysia
Profiadau gwleidydd ifanc ym Malaysia

Dewiswyd gwleidydd ifanc o Gymru i fynd ar daith ym Malaysia i ddysgu mwy am wleidyddiaeth, economi a diwylliant y wlad yn ddiweddar.

Darllena fwy...

14/12/2017  Angen amddiffyn trigolion mwyaf bregus Gwynedd trwy ddatganoli
Angen amddiffyn trigolion mwyaf bregus Gwynedd trwy ddatganoli

Bydd Y Cynghorydd Craig ab Iago, Llanllyfni yn galw am gefnogaeth Cynghorwyr Gwynedd i amddiffyn trigolion mwyaf bregus Gwynedd trwy ddatganoli’r drefn lles i Gymru yr wythnos hon.

Darllena fwy...

24/10/2017  Galw ar Gyngor Gwynedd i rewi ffi gwasanaethau gofal dydd
Galw ar Gyngor Gwynedd i rewi ffi gwasanaethau gofal dydd

Mae cynghorydd sir yn galw ar Gyngor Gwynedd i rewi ffi gwasanaethau gofal dydd ar gyfer defnyddwyr presennol Canolfan Dydd Maesincla.

Darllena fwy...

03/10/2017  Afon Hafesb yn cael ei glanhau cyn y gaeaf yn dilyn pwysau gan drigolion lleol
Afon Hafesb yn cael ei glanhau cyn y gaeaf yn dilyn pwysau gan drigolion lleol

Mae trigolion yng Ngwynedd yn croesawu gweld cydweithio brys rhwng Cyngor Gwynedd a Chyfoeth Naturiol Cymru i glirio a glanhau afon leol cyn i dywydd gwlyb y gaeaf amharu ar waith cynnal a chadw posib.

Darllena fwy...

14/09/2017  Mam o Fangor yn diolch i unigolion achubodd fywyd ei merch
Mam o Fangor yn diolch i unigolion achubodd fywyd ei merch

Pam bod seicolegydd clinigol i blant ag anabledd dysgu ac awtistiaeth, mam i bedwar, Cynghorydd Sir a lladmerydd dros y Gymraeg yn codi arian at Sefydliad Ymchwil Llid yr Ymennydd? Oherwydd ei bod am ddiolch i’r unigolion hynny achubodd fywyd ei merch o’r cyflwr, pan yn 16 oed.

Darllena fwy...

23/06/2017  Siom bod llais trigolion a Phlaid Cymru Bangor wedi ei ddiystyru am ddatblygiad 366 o dai ym Mangor
Siom bod llais trigolion a Phlaid Cymru Bangor wedi ei ddiystyru am ddatblygiad 366 o dai ym Mangor

Mae trigolion lleol a Phlaid Cymru Bangor yn hynod siomedig bod Lesley Griffiths, Ysgrifennydd Llafur y Cabinet dros yr Amgylchedd wedi derbyn argymhelliad yr Arolygaeth Gynllunio i ganiatáu’r cais i ddatblygu 366 o dai ym Mhen y Ffridd, Bangor, Gwynedd.

Darllena fwy...

23/06/2017  Cydweithio cymunedol uchelgeisiol ym Mhenllyn, Meirionnydd ar gyfer toiledau cyhoeddus
Cydweithio cymunedol uchelgeisiol ym Mhenllyn, Meirionnydd ar gyfer toiledau cyhoeddus

Gallai Partneriaeth Penllyn, sef cydweithrediad o bum cyngor cymuned ym Meirionnydd fod yn arweiniad ar gyfer partneriaethau cymunedol tebyg er mwyn dod â buddsoddiad i ardaloedd penodol ledled Gwynedd yn ôl Cynghorydd Gwynedd dros drigolion Y Bala, Dilwyn Morgan.

Darllena fwy...

09/05/2017  Ethol Arweinydd newydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd
Ethol Arweinydd newydd Grŵp Plaid Cymru Gwynedd

Etholwyd Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Dolgellau yn Arweinydd newydd Cynghorwyr Plaid Cymru Gwynedd mewn cyfarfod ym Mhorthmadog yr wythnos hon (8 Mai 2017).

Darllena fwy...

07/02/2017  Cynghorydd yn galw ar BOB perchennog ci i ymddwyn yn gyfrifol wrth i broblemau barhau ger arhosfan bws Pensiarwaun
Cynghorydd yn galw ar BOB perchennog ci i ymddwyn yn gyfrifol wrth i broblemau barhau ger arhosfan bws Pensiarwaun

Dim ond ychydig fisoedd yn dilyn ymgyrch ym Mhenisarwaun ger Caernarfon i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol perchnogion cŵn i beidio â glanhau ar ôl eu hanifeiliaid, mae’r Cynghorydd dros yr ardal Hefin Williams yn annog y gymuned i fynd i'r afael â'r broblem.

Darllena fwy...

07/02/2017  Pwyso eto am Fand Eang i bentrefi gwledig Gwynedd
Pwyso eto am Fand Eang i bentrefi gwledig Gwynedd

Mae’r Cynghorydd Gareth Thomas, Penrhyndeudraeth a Chyngor Cymuned Llanfrothen yng Ngwynedd yn galw ar Lywodraeth Cymru a chwmni BT i gyflymu'r gwaith angenrheidiol i gael cyfleusterau Band Eang Ffibr i bentrefi Croesor a Rhyd.

Darllena fwy...

10/01/2017  Darn Barn – Statws Ysgol newydd Gydol Oes Y Bala
Darn Barn – Statws Ysgol newydd Gydol Oes Y Bala

Unwaith eto mae'r drafodaeth wedi ei ail danio am y campws dysgu gydol oes yma yn nhref Y Bala, yn hytrach y statws arfaethedig i’r “ysgol newydd” yw testun y dydd.

Darllena fwy...

03/01/2017  Arweinydd Gwynedd - edrych nôl ac edrych ymlaen
Arweinydd Gwynedd - edrych nôl ac edrych ymlaen

Ar ddechrau blwyddyn newydd, mae Arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Gwynedd, Y Cynghorydd Dyfed Edwards yn edrych ymlaen at 2017 ac yn rhannu ei feddyliau am ei gyfnod diweddar wrth y llyw yng Ngwynedd.

Darllena fwy...

16/12/2016  Angen ail edrych ar fesurau diogelwch ar hyd ffordd yr A494 Corwen i'r Bala ar fyrder
Angen ail edrych ar fesurau diogelwch ar hyd ffordd yr A494 Corwen i'r Bala ar fyrder

Hawlfraint: Evan Dobson Mae Cynghorwyr Y Bala yn galw ar Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu diogelwch ar y ffordd ar hyd yr A494 o'r Bala i Gorwen yn dilyn gwrthdrawiadau ffyrdd difrifol yn y misoedd diwethaf.

Darllena fwy...

06/12/2016  Arweinydd Plaid Cymru Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi ei fwriad i sefyll lawr fis Mai nesaf
Arweinydd Plaid Cymru Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi ei fwriad i sefyll lawr fis Mai nesaf

Mae’r Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd ac Arweinydd Grŵp Plaid Cymru ar y Cyngor wedi cyhoeddi ei fwriad i sefyll i lawr o’i swydd adeg yr etholiad Cyngor Sir nesaf ym mis Mai 2017.

Darllena fwy...

01/12/2016  Gofal fasgwlaidd o'r radd flaenaf Ysbyty Gwynedd, Bangor yn hanfodol i gleifion gogledd Cymru
Gofal fasgwlaidd o'r radd flaenaf Ysbyty Gwynedd, Bangor yn hanfodol i gleifion gogledd Cymru

Mae Cynghorydd Plaid Cymru dros Bentir, Bangor, John Wyn Williams yn dweud nad oes unrhyw synnwyr yng nghynlluniau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i symud gwasanaeth gofal fasgwlar o'r radd flaenaf o Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

Darllena fwy...

17/11/2016  TARO CYTUNDEB I OSOD PEIRIANT ARIAN YCHWANEGOL YM MLAENAU FFESTINIOG
TARO CYTUNDEB I OSOD PEIRIANT ARIAN YCHWANEGOL YM MLAENAU FFESTINIOG

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru Dwyfor Meirionnydd Liz Saville Roberts wedi croesawu’r newyddion fod bwriad gosod peiriant ATM allannol ychwanegol ym Mlaenau Ffestiniog, yn dilyn ymgyrch galed.

Darllena fwy...

17/11/2016  Pobl Ifanc Dolgellau yn trefnu digwyddiad cymunedol casglu sbwriel ar y Marian
Pobl Ifanc Dolgellau yn trefnu digwyddiad cymunedol casglu sbwriel ar y Marian

Trefnodd 20 o ieuenctid Girlguding Dolgellau a’u harweinwyr ddigwyddiad casglu sbwriel yn ddiweddar ac ymunodd arweinwyr cymunedol â’r criw i glirio’i cymuned.

Darllena fwy...

01/11/2016  Cynghorydd Blaenau Ffestiniog yn galw am newid i’r Ddeddf wrth i fanc olaf ymadael â thref
Cynghorydd Blaenau Ffestiniog yn galw am newid i’r Ddeddf wrth i fanc olaf ymadael â thref

Mae Cynghorydd Sir Blaenau Ffestiniog, Mandy Williams-Davies yn galw am newidiadau i'r gyfraith fel na fydd tref arall yng Nghymru yn cael ei gadael i ddioddef heb sefydliad ariannol fel y mae Blaenau Ffestiniog yn ei brofi ar hyn o bryd.

Darllena fwy...

01/11/2016  Cwmni teuluol yn agor Canolfan Hyfforddiant newydd yng Ngwynedd
Cwmni teuluol yn agor Canolfan Hyfforddiant newydd yng Ngwynedd

Mae cwmni teuluol o Wynedd sy’n arbenigo mewn gwaredu gwastraff a gwasanaethau draenio wedi agor canolfan hyfforddiant newydd sbon i’w staff a fydd hefyd ar gael i gwmnïau a sefydliadau eraill sy’n awyddus i hyfforddi pobl mewn meysydd tebyg.

Darllena fwy...

08/09/2016  Cynghorwyr Lleol yn diolch i’r gymuned am eu cefnogaeth i fynychwyr yr ŵyl
Cynghorwyr Lleol yn diolch i’r gymuned am eu cefnogaeth i fynychwyr yr ŵyl

Mae Cynghorwyr Gwynedd, Gareth Thomas a Selwyn Griffiths wedi canmol cymunedau Penrhyndeudraeth, Porthmadog a'r ardal gyfagos am gefnogi ymwelwyr aeth i drafferthion yn dilyn y problemau a gododd yn nigwyddiad Gŵyl Rhif 6 Portmeirion dros y penwythnos.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 14 - Nesaf - Olaf