Cwmni teuluol yn agor Canolfan Hyfforddiant newydd yng Ngwynedd

01/11/2016

Mae cwmni teuluol o Wynedd sy’n arbenigo mewn gwaredu gwastraff a gwasanaethau draenio wedi agor canolfan hyfforddiant newydd sbon i’w staff a fydd hefyd ar gael i gwmnïau a sefydliadau eraill sy’n awyddus i hyfforddi pobl mewn meysydd tebyg.

Mae cwmni GEWS Ltd, Gwynedd Environmental Waste Services ym Mhenrhyndeudraeth, Gwynedd wedi datblygu i fod yn un o gwmnïau draenio a gwaredu gwastraff mwyaf blaenllaw Cymru dros yr ugain mlynedd ddiwethaf. Yn cyflogi 95 o bobl, mae’r cwmni’n gwasanaethu cwsmeriaid ar hyd a lled Cymru yn ogystal â swydd Caer, Amwythig a Henffordd.

Mae’r cwmni’n cymryd y cam i agor canolfan hyfforddiant ar y safle gwaith ym Mhenrhyndeudraeth er mwyn sicrhau safon, proffesiynoldeb a diogelwch cyson y staff â’i cwsmeriaid. Ar ben hynny, mae sefydlu’r ganolfan yn cynnig gwerth gorau am arian ac yn sicrhau bod defnydd da yn cael ei wneud o amser staff ar yr adegau hynny pan fo amgylchiadau, megis tywydd gwael, yn effeithio ar allu cael eu fflyd allan.

“Gweld angen wnaethon ni,” meddai’r Rheolwr Gyfarwyddwr, Dafydd Thomas “i hyfforddi ein staff ein hunain mewn meysydd fel cymhwysedd proffesiynol wrth yrru a chludo hylifau’n ddiogel, gweithio mewn llefydd cyfyng, uchder yn y gwaith, cymorth cyntaf, iechyd a diogelwch ac ati.

“Gan ein bod ni’n gwmni gydag arbenigedd penodol, byddwn ni bellach yn gallu manteisio ar gynnig y cyrsiau wedi eu teilwra’n benodol i ni ar adegau pan fydd hi’n siwtio’r busnes. Mae hyfforddi staff a meithrin eu sgiliau yn gwbl amhrisiadwy i sicrhau gwasanaeth o safon i’n cwsmeriaid ac yn diogelu’r bobl bwysicaf yn GEWS, sef ein gweithlu.”

“Yn ychwanegol, mae’n agor y drws i ni allu croesawu cwmnïau a sefydliadau eraill yn yr ardal i ddefnyddio’n gwasanaeth hyfforddi ar gyfer eu staff, gan bod hyfforddiant o’r fath yn brin yn y rhan hon o Wynedd. Mae rhai cwmnïau eisoes wedi bod heibio ac wedi cael budd o gyrsiau cymorth cyntaf, codi a chario a chyrsiau iechyd a diogelwch yn y gweithle.”

Wrth ymweld â’r safle a chael y cyfle i weld y ganolfan hyfforddiant newydd, dywedodd Y Cynghorydd lleol, Gareth Thomas ei bod hi’n glod i’r ardal ac i’r cwmni eu bod wedi ychwanegu gwasanaeth arall at eu harbenigedd:

“I dref fechan, fel Penrhyndeudraeth, mae gweld cwmni preifat yn datblygu ac ehangu eu gwasanaethau yn chwa o awyr iach. Mae’n dangos hefyd bod mentergarwch a gwaith caled yn sicrhau bod swyddi yn cael eu creu yn lleol ac yn dod a budd economaidd i ardal yma yng Ngwynedd. Hoffwn longyfarch Dafydd Thomas a’r teulu ar eu llwyddiant ac i’r staff i gyd am eu hymroddiad i’r cwmni a’i waith,” meddai’r Cynghorydd Sir dros Benrhyndeudraeth, Gareth Thomas.

Mae prif ganolfan y cwmni ym Mhenrhyndeudraeth ac mae ganddynt dri safle llai arall yn Gaerwen, Ynys Môn, Queensferry a’r Amwythig. Gyda dros 2,500 o gwsmeriaid ar eu llyfrau, mae rhain yn cynnwys awdurdodau lleol, cwsmeriaid preifat a chwmnïau masnachol.

Yn ôl y Rheolwr Gyfarwyddwr, Dafydd Thomas “Mae ychwanegu’r gwasanaeth yma i’r busnes yn nodi carreg filltir arbennig i ni, fel cwmni. Hoffwn ddiolch i’r staff, i’n cwsmeriaid ac i’r gymuned leol am eu cefnogaeth, eu teyrngarwch a’u diddordeb ynom. Mae’n deimlad braf ein bod, fel teulu, wedi gallu sefydlu cwmni yma yn ein milltir sgwâr ac ehangu’r cwmni ymhellach.”