Pobl Ifanc Dolgellau yn trefnu digwyddiad cymunedol casglu sbwriel ar y Marian

17/11/2016

Trefnodd 20 o ieuenctid Girlguding Dolgellau a’u harweinwyr ddigwyddiad casglu sbwriel yn ddiweddar ac ymunodd arweinwyr cymunedol â’r criw i glirio’i cymuned.

Cydweithiodd Cynghorwyr Gwynedd dros Ddolgellau Linda Morgan a Dyfrig Siencyn gyda’r criw i sicrhau bod Parc Dolgellau, ymylon gwair a’r Marian yn glir o sbwriel.

“Mae’n bwysig addysgu ieuenctid, o oedran ifanc, pa mor bwysig ydi hi i weithio’n wirfoddol a chefnogi gweithgareddau cymunedol,” eglura Cynghorydd Dolgellau, Linda Morgan, sy’n Llysgennad ar gyfer Girlguiding Meirionnydd.

“Mae ymdeimlad cymunedol gan y Brownies, Rainbows a’r Girlguides, ac yma yn Nolgellau, mae’r gymuned ofalgar a chefnogol yn awyddus i sicrhau bod yr amgylchedd o’n cwmpas yn cael ei chadw’n lân a thaclus.”

Cefnogwyd y digwyddiad gan Swyddog Cadw Trefi’n Daclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale a nifer o rieni yn ogystal â Maer Dolgellau, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Dirprwy Faer Dolgellau, y Cynghorodd Delwyn Evans, a Chadeirydd Ymddiriedolaeth Y Marian, y Cynghorydd Heilyn Williams.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn: “Mae sicrhau bod pobl ifanc yn cael cyfleoedd i weld yr effaith mae sbwriel yn ei gael ar ein bywydau bob dydd yn bwysig. Rwy'n cymeradwyo'n fawr y bobl ifanc am eu hegni a'u brwdfrydedd ac am ddod at ei gilydd yn ystod eu hamser sbâr i weithio gyda ni i lanhau rhannau o’r dref. Mae'n glod i arweinwyr y Guides a llysgenhadon fel y Cynghorydd Linda Morgan eu bod yn cael eu hysbrydoli i edrych ar ôl eu tref.”

Dywedodd Linda fod y plant sef aelodau Rainbows, Brownies a’r Guides Dolgellau, yn gweithio tuag at fathodyn cymunedol a'u bod yn gobeithio ei dderbyn yn y dyfodol agos. Trwy garedigrwydd Swyddog Trefi Taclus Gwynedd, defnyddiwyd siacedi llachar, casglwyr a menig pwrpasol er mwyn cwblhau’r gwaith yn ddiogel a glân.

Dywedodd y Cynghorydd Linda Morgan: “Roedd yn ddigwyddiad da, daeth â phawb at ei gilydd, roedd ymdeimlad cymunedol cryf a llwyddwyd i glirio tipyn o sbwriel gan fwynhau paned haeddiannol o de, diod a bisgedi ym Mhafiliwn y Marian ar ddiwedd ein sesiwn. Diolch anferth i bawb am wneud y digwyddiad cymaint o lwyddiant.

“Hoffwn ddiolch yn arbennig i June Jones, arweinydd Brownies a Rainbow am drefnu'r digwyddiad. Dwi’n gwybod y byddai'r rhieni hefyd am i mi ddiolch i'r holl arweinwyr sy'n rhoi o'u hamser fel gwirfoddolwyr yn Girlguiding Dolgellau.”