Angen ail edrych ar fesurau diogelwch ar hyd ffordd yr A494 Corwen i'r Bala ar fyrder

16/12/2016

Hawlfraint: Evan Dobson

Mae Cynghorwyr Y Bala yn galw ar Lywodraeth Cymru i flaenoriaethu diogelwch ar y ffordd ar hyd yr A494 o'r Bala i Gorwen yn dilyn gwrthdrawiadau ffyrdd difrifol yn y misoedd diwethaf.

Mewn cyfarfod diweddar gyda Heddlu Gogledd Cymru yn y Bala, trafododd Cynghorwyr Plaid Cymru ar Gyngor Gwynedd, Elwyn Edwards a Dilwyn Morgan y pryderon sydd yn lleol ynghylch cerbydau yn goryrru ar ffordd yr A494 Bala i Gorwen, lleoliad croesfan sebra yn nhref y Bala (ochr Corwen) a'r cyfyngiadau cyflymder 30 milltir yr awr cyn y bont wrth ddod i mewn i’r Bala.

"Lladdwyd beiciwr modur ar gyffordd y B4402 a’r A494 ym mis Gorffennaf a bu gwrthdrawiad rhwng tri cherbyd ar yr A494 ger Glanyrafon i’r Bala ym mis Chwefror," eglura’r Cynghorydd sy’n cynrychioli Llandderfel, Elwyn Edwards, "ac mae gennym bryderon difrifol bod angen gwneud mwy i dynnu sylw gyrwyr at broblemau sydd ar y ffordd.

"Mae rhannau o'r ffordd sy'n achosi problemau angen mwy o sylw, ac rydym yn annog Llywodraeth Cymru i edrych ar fuddsoddi mewn mesurau arafu traffig, megis arwyddion rhybudd sy’n fflachio yn y mannau mwyaf peryglus ac edrych o ddifri eto ar y cyfyngiadau cyflymder sydd ar rannau o'r ffordd.

"Ein nod yn y pen draw yw sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i geisio lleihau'r risg o wrthdrawiadau ar y ffordd. Gyda mwy a mwy o gerbydau ar ein ffyrdd, mae’n hollbwysig bod diogelwch yn flaenoriaeth yn arbennig gan fod pobl leol yn defnyddio'r ffordd hon yn rheolaidd.

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan sy'n cynrychioli trigolion Y Bala: "Cawsom drafodaethau cadarnhaol gyda’r Rhingyll Iwan Jones sy'n arwain y Tîm Cymdogaethau Diogel yn ne Meirionnydd. Rydym yn awyddus i weld pa opsiynau sydd ar gael i ni i geisio lleddfu pryderon sydd gennym hefyd yn y dref ei hun.

"Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydym wedi dod yn ymwybodol bod plant sy'n defnyddio'r groesfan sebra gyda goleuadau traffig ger y Siop Drydanol ar y stryd fawr, yn gweld lorïau a cherbydau nwyddau trwm yn gyrru trwy’r goleuadau coch. Roedd un digwyddiad difrifol iawn yn ddiweddar gyda disgybl ysgol yn cerdded adref o'r ysgol, croesi'r ffordd pan drodd y golau’n goch, a lori yn parhau i deithio trwy'r golau gan osgoi taro’r ferch o fodfeddi’n unig. Cafodd ei hysgwyd gan y digwyddiad.

"Mae angen i holl ddefnyddwyr y ffordd ar droed neu mewn cerbydau fod yn wyliadwrus, ac am ryw reswm, mae'n ymddangos bod lleoliad y groesfan yn achosi trafferth i gerbydau weld y groesfan yn glir. Rydym yn awyddus i holi Llywodraeth Cymru i ymchwilio i symud y groesfan ymhellach i mewn i’r stryd fawr, gan wella proffil y groesfan a sicrhau bod pawb yn gallu ei gweld a'i defnyddio'n ddiogel. Mae angen i bobl ifanc sy’n cerdded i’r ysgol a gartref yn ôl deimlo'n hyderus ac yn ddiogel wrth ddefnyddio cyfleusterau diogelwch ar ein ffyrdd yn ddyddiol.

"Y lleoliad arall sy'n peri pryder o fewn y dref yw lleoliad y cyfyngiad cyflymder 30 milltir yr awr wrth ddod dros y bont i mewn i’r Bala," meddai'r Cynghorydd Edwards.

"Byddai lleihau cyflymder cerbydau sy'n dod i mewn i'r dref yn gynharach yn cael effaith gadarnhaol ar ein stryd fawr. Gyda chyffordd brysur yn syth ar ôl y bont, byddai'n fwy diogel i ddechrau’r cyfyngiadau yn gynt, gan symud yr arwydd 30mya yn nes at Lanfor. Mae hon yn agwedd arall rydym yn awyddus i Lywodraeth Cymru i fwrw golwg arni."

Dywedodd y Cynghorydd Dilwyn Morgan: "Ein nod yn y pen draw yw sicrhau diogelwch pawb sy'n defnyddio'r ffyrdd yn y Bala, ond yn arbennig cerddwyr, gan gynnwys plant a phobl hŷn. Mae angen i ni weithio gyda'n gilydd i amlygu materion fel hyn, felly rydym yn ddiolchgar i'r gymuned am eu cefnogaeth, eu mewnbwn a’u trafodaethau wrth i ni fwrw mlaen gyda’r gwaith."