Cynghorydd yn galw ar BOB perchennog ci i ymddwyn yn gyfrifol wrth i broblemau barhau ger arhosfan bws Pensiarwaun

07/02/2017

Dim ond ychydig fisoedd yn dilyn ymgyrch ym Mhenisarwaun ger Caernarfon i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol perchnogion cŵn i beidio â glanhau ar ôl eu hanifeiliaid, mae’r Cynghorydd dros yr ardal Hefin Williams yn annog y gymuned i fynd i'r afael â'r broblem.

"Dyma'r drydedd flwyddyn yn olynol lle rydym wedi gorfod dod ag adnoddau i mewn i geisio mynd i'r afael â'r arfer ffiaidd yma. Mae'n broblem sy'n effeithio ar y gymuned gyfan, ac er nad yw’r broblem yn unigryw i ni, yma ym Mhenisarwaun, mae preswylwyr a swyddogion wedi eu synnu at faint y broblem mewn un rhan o'r pentref.

"Mae'r rhan fwyaf o berchnogion cŵn yn drigolion gofalgar cyfrifol, sy'n mwynhau edrych ar ôl eu hanifeiliaid, dod allan am dro a chlirio unrhyw faw cŵn sydd ar y stryd. Ond, yn anffodus, mae yna lond llaw o bobl sydd yn torri'r gyfraith yn barhaus ac yn gadael i'w hanifeiliaid faeddu ein strydoedd.

"Mae'n arferiad afiach, ac yn un y mae'r gymuned gyfan ym Mhenisarwaun wedi cael digon ohoni. Mae'n llygru ein hamgylchedd ac yn broblem sy'n ein heffeithio’n benodol mewn un rhan o'r pentref.

"Mae pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth bws yn y pentref yn cael eu heffeithio yn uniongyrchol, gan bod maint y broblem i’w gweld a'i arogli ger yr arhosfan bws. Mae'n gwbl eironig bod bin baw cŵn wedi ei osod ychydig lathenni ger yr arhosfan bws. Byddwn yn annog POB perchennog ci i ddefnyddio'r cyfleusterau a ddarperir ar gyfer eu hanifeiliaid anwes.”

Yng Ngwynedd, mae mynd a chi i ardal chwarae plant penodedig, tir ysgolion, cae chwaraeon, i draethau penodol (Ebrill - Medi) neu i adael eich ci faeddu mewn ardal gyhoeddus yn dramgwydd troseddol. Gall troseddwyr dderbyn dirwy o £100 ac os yw rhywun yn gwrthod neu’n methu talu, gall hyn arwain at orchymyn llys a dirwy o hyd at £1,000.

Yn ôl y Cynghorydd Williams: "Rydym wedi gweithio'n rhagweithiol efo’r gymuned, efo gwasanaethau Cyngor Gwynedd, Cyngor Cymuned Penisarwaun a gyda chynllun Trefi Taclus* dros y misoedd diwethaf i dynnu sylw at y broblem. Cawsom ymateb gwych i sesiynau gyda disgyblion yn Ysgol Penisarwaun i addysgu'r bobl ifanc am y broblem. Yn dilyn hynny ychydig fisoedd yn ddiweddarach, gosodwyd posteri lliwgar y plant o amgylch y pentref i atgoffa perchnogion cŵn 'Bagiwch a Biniwch’.”

"Rydym wedi gweithio'n hynod o galed i geisio mynd i'r afael â'r broblem hon, felly byddwn yn annog pob perchennog ci i barchu ein cymuned, parchu ei gilydd ac i fwynhau gofalu am eu hanifeiliaid anwes yn gyfrifol."

Yn ôl yr Aelod Cabinet Gwynedd dros yr Amgylchedd, y Cynghorydd John Wynn Jones: “Nid oes unrhyw esgus i weld baw cŵn mewn ardaloedd cyhoeddus. Mae’n rhaid i berchnogion waredu baw eu cŵn mewn bag a’i roi yn y bin. Mae’n hynod bwysig yn ein trefi a’n pentrefi lle mae plant yn aml yn chwarae mewn lleoliadau lle mae pobl yn cerdded eu cŵn oherwydd bod risg uwch o’r haint peryglus Toxocariasis .

Mae nifer o gŵn wedi eu heintio a pharasitiaid a all fod yn niweidiol i bobl, yn enwedig i blant. Clefyd yw Toxocariasis wedi ei achosi gan wyau pryfaid toxacara a gaiff eu trosglwyddo o gŵn i bobl drwy faw a gwastraff cŵn sydd wedi ei heintio. Gall y clefyd arwain at salwch difrifol a chymhlethdodau difrifol fel dallineb.