Pwyso eto am Fand Eang i bentrefi gwledig Gwynedd

07/02/2017

Mae’r Cynghorydd Gareth Thomas, Penrhyndeudraeth a Chyngor Cymuned Llanfrothen yng Ngwynedd yn galw ar Lywodraeth Cymru a chwmni BT i gyflymu'r gwaith angenrheidiol i gael cyfleusterau Band Eang Ffibr i bentrefi Croesor a Rhyd.

Dywedodd Cynghorydd Plaid Cymru, Glyn Griffiths, Cadeirydd Cyngor Cymuned Llanfrothen: "Mae'r Cyngor wedi cysylltu nifer o weithiau gyda BT a'r Llywodraeth i ofyn i'r gwaith o gysylltu'r ddau bentref gwledig yma gael ei wneud ar fyrder. Mae trigolion yr ardal o dan anfantais fawr gan fod eu cysylltiad i'r we mor araf."

Mewn cyfarfod brecwast a drefnwyd gan Undeb Amaethwyr Cymru mewn caffi yn Llanfrothen trafodwyd y mater gydag Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Simon Thomas.

Dywedodd Cynghorydd Gareth Thomas sy’n cynrychioli trigolion yr ardal ar Gyngor Gwynedd "Mae cael Band Eang yn greiddiol i fywyd erbyn hyn, nid yn unig fel cyfrwng cyfathrebu personol, ond i fusnesau yng nghefn gwlad. Mae band eang cyflym yn agor y drws i gwsmeriaid busnes gwledig ac yn hanfodol wrth rannu gwybodaeth, derbyn archebion, marchnata a thrafod materion ariannol.

Mae’r rhan fwyaf o Wynedd wedi derbyn cysylltiad i Fand Eang cyflym ers peth amser ac mae'n hen bryd i'r pentrefi gwledig yng Nghroesor a Rhyd dderbyn yr un cyfleuster"

Dywedodd Simon Thomas AC, Ysgrifennydd y Cabinet Cysgodol dros Ynni, Newid Hinsawdd a Materion Gwledig:“Mwynheais y cyfle i fynychu brecwast fferm yn Llanfrothen ac wrth drafod gyda thrigolion yr ardal, roedd un mater yn codi ei ben yn llawer rhy aml. Y diffyg yn narpariaeth Band Eang yn ein cymunedau gwledig.

Rwyf wedi gofyn cwestiynau yn gyson i Lywodraeth Cymru a BT ar ran etholwyr fel Aelod Cynulliad. Fel Aelod y Cabinet Cysgodol dros Faterion Gwledig, teimlaf fod Band Eang yn hanfodol bwysig i sicrhau economi llewyrchus i Gymru.

“Os rydym o ddifri am sicrhau economi llewyrchus ar draws Cymru, gan gynnwys ein hardaloedd gwledig, rhaid i ni sicrhau bod gan bob rhan o Gymru Fand Eang dibynadwy.”

Yn ôl Cynghorydd Gareth Thomas: “Hoffwn ddiolch i Undeb Amaethwyr Cymru a’i haelodau gweithgar am gynnig y cyfle i ni drafod y materion pwysig yma yn ystod eu brecwast fferm blynyddol.”