Cydweithio cymunedol uchelgeisiol ym Mhenllyn, Meirionnydd ar gyfer toiledau cyhoeddus

23/06/2017

Gallai Partneriaeth Penllyn, sef cydweithrediad o bum cyngor cymuned ym Meirionnydd fod yn arweiniad ar gyfer partneriaethau cymunedol tebyg er mwyn dod â buddsoddiad i ardaloedd penodol ledled Gwynedd yn ôl Cynghorydd Gwynedd dros drigolion Y Bala, Dilwyn Morgan.

"Rydym yn ffodus yma’n ardal y Bala fod Partneriaeth Penllyn, a sefydlwyd wyth mlynedd yn ôl, yn awyddus i sicrhau bod gwasanaethau a chyfleusterau lleol yn parhau i fod wrth wraidd cymunedau yma ym Meirionnydd.

"Daeth y syniad am sefydlu’r Bartneriaeth gan fod gweledigaeth glir i gydweithio rhwng pedwar cyngor cymuned a'r cyngor tref yma yn y Bala.

Cynghorau Cymuned Llandderfel, Llangywer, Llanycil a Llanuwchllyn sy’n ffurfio’r Bartneriaeth, ynghyd â Chyngor Tref Y Bala.

“Gan bod cyllid gan y llywodraeth ganolog ar gyfer awdurdodau lleol yn parhau i leihau, rydym mewn sefyllfa gref yma ym Mhenllyn i allu edrych y tu allan i'r bocs a sicrhau buddsoddiad ar y cyd ar gyfer ein cymunedau o fannau eraill,” esbonia Huw Antur o Bartneriaeth Penllyn.

Un o'r prosiectau mae'r Bartneriaeth yn awyddus i ddatblygu a sicrhau buddsoddiad ar ei chyfer yw toiledau cyhoeddus yr ardal.

Mae dau doiled a oedd yn cael ei rheoli gan Gyngor Gwynedd ym Maes Parcio’r Green a Maes Parcio Plase y Bala wedi trosglwyddo’i rheolaeth yn ddiweddar i Gyngor Tref y Bala, fel rhan o gynllun Partneriaethu Cynghorau Cymuned a Thref Cyngor Gwynedd. Mae rhai busnesau lleol yn yr ardal hefyd yn agor eu drysau ac yn cynnig eu toiledau at ddefnydd y gymuned, busnesau megis Plas Coch, Caffi Jan a'r Goat.

"Rydym yn awyddus i sicrhau bod ein toiledau cyhoeddus yn ddeniadol i'r cyhoedd eu defnyddio, eu bod o'r safon uchaf, eu bod wedi ei lleoli mewn safleoedd strategol a’i bod ar agor pan mae pobl eu hangen," meddai Huw Antur.

"Mae ein trafodaethau gyda Chyngor Gwynedd wedi bod yn gadarnhaol ac fel Partneriaeth Penllyn, rydym yn awyddus i sicrhau bod gan yr ardal hon wasanaethau ac adnoddau gwych ar gyfer pobl leol, busnesau ac ymwelwyr â'r ardal," meddai Huw Antur.

Mae aelodau o Bartneriaeth Penllyn eisoes wedi ymweld â thoiledau cyhoeddus newydd yn ardal Powys i weld sut y gallent gyflawni eu cynlluniau uchelgeisiol i fuddsoddi mewn toiledau cyhoeddus yn nhref y Bala.

"Rydym yn awyddus i barhau i edrych ar gynlluniau ar gyfer buddsoddi yn yr hen adeiladau concrit llwyd yma,” meddai’r Cynghorydd Dilwyn Morgan. "Rydym yn awyddus i'w gwneud yn ddeniadol, yn lân ac ar gael i bobl pan fyddant eu hangen. Dylai'r adeiladau a'r gwasanaeth rydym yn ei chynnig yma yn y Bala gynnig urddas a pharch haeddiannol i unigolion.”

Roedd Cabinet Cyngor Gwynedd yn trafod y cam diweddaraf am eu darpariaeth cyfleusterau cyhoeddus yn eu cyfarfod ar y 27 o Fehefin. Oherwydd toriadau ariannol parhaus i wasanaethau cyhoeddus gan y Llywodraeth Dorïaidd yn Llundain, mae Gwynedd yn cael ei gorfodi i edrych ar nifer o wasanaethau lleol gan ddod o hyd i arbedion effeithlonrwydd.

“Mae hon yn broses anodd, proses rydym yn ei gwrthwynebu'n gryf,” meddai Aelod Cabinet newydd Gwynedd, Gareth Griffith. “Mae ein dwylo wedi eu clymu wrth i ni geisio diogelu cynifer o'n gwasanaethau cyhoeddus tra ar yr un pryd barhau i dderbyn toriadau i’n cyllideb gan y Llywodraeth Dorïaidd yn Llundain a’r Llywodraeth Lafur yng Nghaerdydd.

“Hoffwn dalu teyrnged i'r cynghorau cymuned a thref yn nifer o’n cymunedau yng Ngwynedd am ymateb yn gadarnhaol i'r her hon. Diolch iddynt am gydweithio â ni trwy edrych ar yr opsiynau sydd ar gael er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau'n uchel. Ein blaenoriaeth yw sicrhau bod cynghorau lleol yn cael y cyfle a'r gefnogaeth orau i gymryd perchnogaeth a rheolaeth o’i cyfleusterau cyhoeddus ledled Gwynedd fel bod ein toiledau cyhoeddus yn parhau ar agor.”

Hyd yma mae 51 o Gynghorau Cymuned a Thref yng Ngwynedd wedi cytuno i sicrhau bod y ddarpariaeth o gyfleusterau cyhoeddus yn parhau i fod yn ganolog i'w cymunedau. Bydd un gymuned, sef Pennal yn cael ei throsglwyddo i'r gymuned o fewn y flwyddyn. Mae trafodaethau yn parhau am 22 o'r cyfleusterau cyhoeddus eraill sydd ym mherchnogaeth Cyngor Gwynedd.

"Rydym yn parhau i drafod gyda chynghorau cymuned ynghylch ardaloedd lle mae 22 o doiledau wedi'u lleoli. Trwy weithio gyda'n gilydd, ein gobaith yw sicrhau bod darpariaeth cyfleusterau cyhoeddus yn parhau i fod yn ganolog i’r trefi a’r pentrefi hyn,” meddai'r Cynghorydd Gareth Griffiths.