Afon Hafesb yn cael ei glanhau cyn y gaeaf yn dilyn pwysau gan drigolion lleol

03/10/2017

Mae trigolion yng Ngwynedd yn croesawu gweld cydweithio brys rhwng Cyngor Gwynedd a Chyfoeth Naturiol Cymru i glirio a glanhau afon leol cyn i dywydd gwlyb y gaeaf amharu ar waith cynnal a chadw posib.

Ers sawl gaeaf roedd y gymuned yn Llandderfel ger Y Bala yn pryderu bod risg uchel i Afon Hafesb yn Llandderfel orlifo a difetha eiddo fel sydd wedi digwydd yn y pentref yn y gorffennol.

Roedd risg difrifol i’r afon orlifo yn ystod tywydd gwlyb oherwydd bod yr arferiad cenedlaethol o glirio afonydd o goediach, canghennau, cerrig a mwd dros fisoedd yr haf wedi dod i ben ers sawl blwyddyn.

Yn ôl y Cynghorydd Sir dros yr ardal, Elwyn Edwards maen nhw yn ceisio i hyn gael ei wneud ers tro byd: “Rydym wedi bod yn pwyso ar swyddogion dros y ffôn, trwy ohebiaeth a chyfarfod ar y safle i drafod y sefyllfa ers nifer o fisoedd. Roedd trigolion Llandderfel yn gweld bod llif yr afon wedi ei rwystro ac nad oedd y gwaith o glirio gwely’r afon yn digwydd.

“Bu trafodaeth am gyfnod er cael gweld cyfrifoldeb pwy yn union oedd gwneud y gwaith gan bod rhannau o Afon Hafesb ym mherchnogaeth tirfeddianwr preifat, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Gwynedd. Yn anffodus, bu hyn yn reswm dros oedi cyn dechrau cynllunio unrhyw waith archwilio yn yr ardal.

“Rhyddhad mawr yw gweld y gwaith yn cael ei wneud wythnos yma gyda’r gaeaf yn prysur agosáu. Bydd y gwaith yn sicrhau bod digon o le i'r dŵr fynd o dan Bont Afon Hafesb a'r bont sydd yn ei chroesi at dai a Neuadd Derfel pan godith lefel y dŵr dros y gaeaf.”

Llun 1 – Cynghorydd Elwyn Edwards gyda thrigolion Llandderfel

Llun 2 – Gwaith clirio Arfon Hafesb